Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Objavljeno novih 14 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 14 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 14 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS.

 

Poštovani,

Na portalu RECko 31.5.2022. je objavljeno 14 novih pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa RS.

Portal trenutno broji ukupno 1.294 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Nekoliko pitanja koja su objavljena iz oblasti radnih odnosa RS:


PITANJE: Radna knjižica

Kada je sjedište poslodavca u FBiH, a ima poslovnicu u RS, da li poslodavac u matičnoj evidenciji treba imati radne knjižice radnika iz RS, s obzirom da su u FBiH radne knjižice poništene 2016. Godine, a prema našim saznanjima u RS se još uvijek koriste. Da li te radne knjižice trebaju stajati kod poslodavca u matičnoj evidenciji, ili u poslovnici u RS?


PITANJE: Pravo na novčanu naknadu radniku sa smanjenom radnom sposobnošću

U skladu sa Zakonom o PIO (“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj 134/11, 82/2013, 96/2013 – odluka US i 103/2015), propisano je da radnik ima pravo na novčanu naknadu sa smanjenom radnom sposobnošću u skladu sa članom 54. Zakona PIO RS, te se naknada (u nekoliko propisanih situacija) obračunava u skladu sa članom 57., 58. i 59. Zakona o PIO. Pitanje je, da li radniku koji je ostvario pravo na naknadu plate u skladu sa članom 59. stav 3. Zakona o PIO, utiče na visinu plate, ostvareni prekovremeni rad ili radni učinak na koji je radnik ostvario pravo (jer je prema utvrđenim elementima ostvario radni učinak iznad uobičajenog), odnosno da li će se uvećati plata radniku iznad visine plate koja u sebi sadrži i obračunatu gore pomenutu naknadu plate u skladu sa članom 59. stav 3. Zakona o PIO ili će, bez obzira na ostvareni prekovremeni rad ili ostvareni radni učinak, plata biti isplaćena u visini neto plate osiguranika na drugom radnom mjestu (mjestu na kome je utvrđena invalidnost – smanjena radna sposobnost?


PITANJE: Da li razrješenje dužnosti direktora zbog isteka mandata mora sadržavati pouku o pravnom lijeku?

Javno preduzeće je sa direktorom zaključilo ugovor o radu, a istom uskoro ističe vremenski period na koji je imenovan. Da li odluka nadzornog odbora javnog preduzeća kojom se jedno lice razrješava dužnosti direktora zbog isteka mandata, mora sadržavati obrazloženje i pouku o pravnom lijeku? Ukoliko ta odluka mora sadržavati pouku o pravnom lijeku, da li je u konkretnom slučaju, s obzirom na zaključen ugovor o radu, to pouka koja se navodi u rješenjima iz radnih odnosa u skladu sa Zakonom o radu u Republici Srpskoj ili je potrebno navesti drugu pouku? U praksi se susreću različita rješenja, mada je primjetno da značajan broj odluka u istim slučajevima ne sadrži obrazloženje i pouku o pravnom lijeku.


PITANJE: Refundacija bolovanja porodilji

Možemo li ostvariti pravo na refundaciju bolovanja porodilje prijavljene u Republici Srpskoj i na koji način? Ukoliko ne možemo, smije li se porodilji uskratiti potpuno pravo na platu?


Pogledajte i ostala pitanja i odgovore,

S poštovanjem,

Vaš REC d.o.o.