PRIMJENA PROPISA O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU

 


Seminar:

09:30h
Sarajevo 03. 06. 2021. Hotel “Hollywood”

Mostar

04. 06. 2021.

Hotel “Mostar”

Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH, „Službeni list FBiH“, br.73/19., počeo je sa primjenom od 01.01.2020.godine. Pravilnikom se uređuje sadržaj i način vođenja kancelarijskog poslovanja u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, kao i pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, i drugim pravnim licima javnog karaktera. Propisima o kancelarijskom poslovanju propisan je postupak sa arhivskim predmetima u navedenim organima, i pravnim licima, kao i postupak primopredaje službenih akata, spisa i druge službene dokumentacije, postupak klasifikacione oznake predmeta i akta, dostavljanje predmeta i akata, otpremanje pošte, stavljanje predmeta kroz arhiviranje i čuvanje istih, i druga pitanja od značaja za pravilno obavljanje kancelarijskog poslovanja.

Pravilnim provođenjem načela kroz oblast kancelarijskog i arhivskog poslovanja nastoji se unaprijediti efikasnost u radu sa dokumentima, kroz uštedu vremena i ubrzanje procesa rada, sve do faze sigurnog arhiviranja predmeta. Za seminar smo pripremili novi Priručnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH.

Cilj seminara je upoznati učesnike da, kroz usvojene metode i tehnike postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka pa do arhiviranja, ojačaju kapacitete kvantiteta i kvaliteta svih potrebnih mjera za unapređenje rada, pa do nadzora nad provođenjem navedenog pravilnika.SADRŽAJ SEMINARA:

 
✓ Kancelarijsko poslovanje u FBiH:
 • Kancelarijsko poslovanje
 • Knjige evidencija u kancelarijskom poslovanju
 • Klasifikacijske oznake predmeta i akta
 • Organizacija vršenja kancelarijskog poslovanja
 • Primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte
 • Određivanje organizacionih jedinica i radnih mjesta, i raspoređivanje pošte
 • Zavođenje akata i združivanje akata
 • Dostavljanje predmeta i akata u rad
 • Sastavni dijelovi službenog akta i faksimil
 • Pojam faksimila
 • Vraćanje riješenih predmeta pisarnici i razvođenje akata
 • Rokovnik predmeta
 • Otpremanje pošte
 • Ovlaštenje za vršenje kancelarijskog poslovanja
 • Organizacija rada, prijem stranaka, radne prostorije
 • Postupak primopredaje službenih akata, spisa i druge službene dokumentacije, između ukinutih i novoosnovanih federalnih i kantonalnih organa uprave, općinskih i gradskih službi za upravu, upravnih organizacija
 • Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

✓ Arhivsko poslovanje – arhiviranje i čuvanje predmeta i akata
 • Zakonska regulativa arhivskog poslovanja
 • Pravilnik o arhivskom poslovanju
 • Arhivska terminologija – osnovni pojmovi
 • Arhivska praksa u BiH i okruženju
 • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe
 • Lista kategorija registraturnog materijala, rokovi čuvanja i njena primjena
 • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom, arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavki tenderska dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori, projekti kao i dokumentacija iz programskih aktivnosti institucije i sl.
 • Arhivske prostorije ili depoi
 • Vođenje arhivske knjige
 • Rukovanje sa predmetima u arhivi – reversi
 • Izrada topografskog vodiča
 • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe
 • Preuzimanje arhivske i registraturne građe

 


PREDAVAČ:

mr. Alen Taletović – Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde FBiH
Dr. Šimun Novaković – Zamjenik ravnatelja Arhiva BiH

 

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 15:00

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima zaposlenim u institucijama, organima uprave i jedinicama lokalne samouprave,
 • Službama za upravu i upravnim organizacijama,
 • Sudovima,
 • Javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:


PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.706 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa RS i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Javnih nabavki – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.016 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata)


Priručnici iz oblasti kancelarijskog poslovanja:

Kancelarijsko poslovanje u FBiH

Autor: mr. sc. Alen Taletović
Format B5, meki povez, str. 138.

 

Priručnik koji je pred Vama pripremljen je u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju u FBiH koji je usvojen krajem 2019. godine („Sl. novine FBiH“, broj 96/19).

Naša je želja da se kancelarijsko poslovanje shvati kao bitan segment rada organa izvršne i zakonodavne vlasti, te drugih subjekata javnoga prava i predstavi kao važan i neodvojiv segment cjeline ukupnog funkcioniranja javne vlasti. Ono se ne vidi izvana, kroz oko nekoga ko posmatra rad subjekata javnoga prava, bilo da je to stranka u upravnom postupku ili obični zainteresirani građanin koji traže određene odgovore ili podnose zahtijeve za rješavanje određenih problema.

Kancelarijsko poslovanje u ukupnosti svog postojanja nema dodira sa vanjskom stvarnošću, ali bitno utiče na dinamiku aktivnosti koje obavljaju subjekti javnog prava od kojih zavisi ostvarivanje određenih prava stranaka u upravnom postupku ili krajnjih korisnika javnih usluga.

Želja autora priručnika je da se kancelarijsko poslovanje, a kako je to i propisano novim režimom pravnih odnosa, na jedinstven, pravilan i dinamičan način primjenjuje na teritoriju FBiH, uključujući sve nivoe vlasti. Na takav način, svaki građanin, stranka u postupku ili posmatrač rada subjekata javnog prava moći će biti zadovoljan njihovim radom, a svoja prava ostvarivat će u zakonom predviđenim rokovima, uz poštivanje svih predviđenih pravila. Iz navedenih razloga preporučujemo Vam ovaj priručnik koji će Vam pomoći i olakšati svakodnevni rad u procesu upravljanja dokumentima u javnoj službi.

Detaljnije

TRADICIONALNO I ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE

Autori:
Prof. dr. Milica Tepšić
Doc. dr. Boro Bovan
Format B5, meki povez, str. 189.

 

I. КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У МАТЕРИЈАЛИЗОВАНОМ ОБЛИКУ

II. КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

Detaljnije

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo