REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar na teme:

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU I

ŽALBENI POSTUPAK

Mostar, 26. 11. 2019., Hotel „Mostar“

Sarajevo, 27. 11. 2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Banja Luka, 29. 11. 2019., Hotel “Bosna”

Početak svakog seminara u 9:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

REC d.o.o. je pripremio novi seminar na kojem će biti detaljno obrađene dvije teme: Planiranje javnih nabavki za 2020. godinu i Žalbeni postupak. Treći dio seminara izdvojili smo za Vaša pitanja i odgovore. Na Vaša pitanja odgovarat će dva trenera za javne nabavke koji su taj dan na programu seminara.

Također, pripremili smo i novu knjigu pod nazivom: PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI – PITANJA I ODGOVORI I i II. Iz štampe je izašao i II Dio na oko 430. str, format A4, koji obuhvata teme i praksu javnih nabavki, od Otvaranja i evaluacije ponude do zadnjeg poglavlja: Žalbeni postupak i Službenik za javne nabavke. Knjiga je rezultat četvorogodišnjeg praćenja najčešćih pitanja u javnim nabavkama, postavljenih od strane korisnika usluga našeg savjetodavnog servisa, ugovornih organa, ponuđača i drugih subjekata koji rade na poslovima javnih nabavki.

Svi učesnici seminara će, kao seminarski materijal, dobiti KNJIGU PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI – PITANJA I ODGOVORI II koja sadrži 590 pitanja i odgovora iz prakse javnih nabavki, na gore pomenute teme. Napominjemo da na svako postavljeno pitanje tim stručnjaka iz oblasti javnih nabavki priprema konkretan i decidan odgovor, te se evidentno radi o materijalu koji je od velike koristi svim direktnim i indirektnim učesnicima u postupcima javnih nabavki (ugovorni organi, ponuđači, revizori, advokati, itd), kao i svim drugim subjetima zainteresovanim za ovu tematiku. Sva pitanja su sistematizovana po zakonskim institutima, pa je zbog preglednosti i jednostavnosti za snalaženje praktična vrijednost priručnika još veća.

Pozivamo Vas da uzmete učešća u našem seminaru i na vrijeme obezbijedite svoje mjesto i pripadajući materijal.

SADRŽAJ SEMINARA:

I DIO: Kako pripremiti Plan javnih nabavki za 2020. godinu

 • Faze planiranja – hronološki prikaz aktivnosti koje trebaju biti obavljene u sklopu planiranja;
 • Planiranje javnih nabavki – iskustva i problemi u dosadašnjoj implementaciji (Smjernice za izradu valjanog plana nabavki sa aspekta nadležnih službi za reviziju);
 • Međuodnos plana nabavki i finansijskog plana (budžeta);
 • Šta sa preostalim/neutrošenim a planiranim sredstvima za 2019. godinu u Planu nabavki za 2020. godinu;
 • Šta kada se realizacija nabavke ili ugovora planiranih za jednu godinu produži i na narednu godinu;
 • Kako u planu nabavki prikazati višegodišnje okvirne sporazume i ugovore o nabavci usluga iz aneksa II dio B ZJN;
 • Kako provoditi nabavke do usvajanja budžeta i plana nabavki za narednu godinu;
 • Postupak izmjene Plana javnih nabavki tokom godine;
 • Obaveza, sankcije i pravna zaštita vezana za planiranje nabavki

Pitanja i odgovori

II DIO: Žalbeni postupak

 • Izjavljivanje žalbe
 • Postupanje ugovornog organa po žalbi (kako se ispravno cijeni blagovremenost žalbe, kako postupiti ako žalbu izjavljuje advokat za kog nije dostavljena odgovarajuća punomoć; kako tretrati žalbu koja se suštinski odnosi na tendersku dokumentaciju, a ponuđač je izjavljuje nakon donošenja odluke o izboru ponuđača / poništenja postupka;…)
 • Najčešći propusti ugovornih organa prilikom postupanja po žalbama
 • Rokovi u žalbenim postupcima
 • Greške prilikom sastavljanja žalbe
 • Česti žalbeni navodi i najnoviji stavovi Ureda/Kancelarije za razmatranje žalbi
 • Primjeri iz prakse, stavovi Agencije za javne nabavke, presude Suda BiH
 • Advokatski troškovi u postupcima javnih nabvaki
 • Zloupotreba žalbenog postupka i kako se maksimalno zaštiti
 • Zaštita integriteta službenika za javne nabavke i lica koja rade na poslovima javnih nabavki

III DIO: Pitanja i odgovori sa dva trenera

PREDAVAČI/TRENERI:

Mostar

Josip Jakovac, dipl.iur. – trener za JN AJN

Ivana Grgić, dipl.ecc. – trener za JN AJN

Sarajevo

Amir Rahmanović, dipl.ecc – trener za JN AJN

Ivana Grgić, dipl.ecc. – trener za JN AJN

Banja Luka

Amir Rahmanović, dipl.ecc – trener za JN AJN

Ivana Grgić, dipl.ecc. – trener za JN AJN

TRAJANJE SEMINARA

9:30 – 15:30h

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Ugovornim organima i ponuđačima kao i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om)

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM
po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,
 • Seminarski materijal: KNJIGA II – PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI – PITANJA I ODGOVORI (590 pitanja i odgovora na 430 str.)
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Pretplata na Portal „RECko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki180 KM, godišnja pretplata za 2019. godinu (portal trenutno sadrži oko 2.016 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55 KM

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja – 55 KM

Priručnik – Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD 56 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30 KM

Priručnik – Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama 30 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 55 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica10 KM

CD Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada)7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev10 KM

CD Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa7 KM

CD Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata7 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača20 KM

CD Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora7 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B)10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga  prevoza10 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori I Dio – 70 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio – 60 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

REC d.o.o. Sarajevo, Jukićeva 2