PARNIČNI POSTUPAK SA SUDSKOM PRAKSOM

I DIO

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel “Bosna” – 09:30h 27. 11. 2023.

Zakon o parničnom postupku

Zakon o parničnom postupku je ključni procesni zakon za ostvarivanje i zaštitu subjektivnih prava, te shodno tome ga koristi najširi krug korisnika. Pravilna primjena ovog zakona u praksi je neophodna kako bi parnična procedura bila rezultat usklađivanja potreba i mogućnosti, odnosno kako bi se raspravljanje i donošenje odluka u parničnom postupku izvršilo što brže i efikasnije. Praktično znanje o tome kako treba izgledati tužba odnosno odgovor na tužbu, kako sudovi provode dokazni postupak u kojem utvrđuju postojanje odlučnih činjenica o kojima zavisi primjena prava, osnovanost tužbenog zahtjeva, osnovanost prigovora i sl. je upravo ono što je neophodno pravnicima u privrednim društvima.

 

Ciklus seminara

S obzirom na veoma značajnu i obimnu problematiku, ovo je prvi seminar u ciklusu seminara koje planiramo organizirati iz navedene oblasti parničnog postupka, na kojem će se učesnici upoznati kako da na najbolji način primjenjuju odredbe ovog zakona u praksi i otklone sve nedoumice u vezi istog, a sve će to biti potkrijepljeno primjerima iz sudske prakse.

Pozivamo Vas da se uključite u rad našeg seminara sa vrhunskim predavačima sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti prava.


 

SADRŽAJ SEMINARA:


Tužba

 • Značaj načela dispozicije i raspravnog načela
 • Tužba i njen sadržaj
 • Ispravka i dopuna tužbe
 • Vrste tužbe
 • Isticanje više tužbenih zahtjeva u jednoj tužbi
 • Preinaka tužbe
 • Povlačenje tužbe
 • Postojanje parnice
Pitanja i odgovori

 

Odgovor na tužbu

 • Obaveza dostavljanja odgovora na tužbu/posljedice
 • Sadržaj odgovora na tužbu
 • Protivtužba i odgovor na protivtužbu
Pitanja i odgovori

 

Pripremno ročište

 • Preliminarne radnje suda
 • Posljedice nedolaska stranaka
 • Raspravljanje na pripremnom ročištu
 • Predlaganje i dostavljanje dokaza
 • Medijacija i sudska nagodba
Pitanja i odgovori

 

Ročište za glavnu raspravu

 • Tok glavne rasprave
 • Odgađanje, odlaganje i nastavak ročišta
 • Javnost glavne rasprave
Pitanja i odgovori

 

Dokazi i dokazivanje

 • Predmet dokazivanja
 • Dokazna sredstava
 • Raspravno načelo
 • Postupak dokazivanja
 • Teret dokazivanja
Pitanja i odgovori

 

Stranke i zastupanje

 • Stranačka sposobnost
 • Parnična sposobnost
 • Stvarna legitimacija
 • Suparničari
 • Zakonski zastupnici
 • Punomoćnici
 • Punomoćnik/zastupnik za prijem pismena
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

Dušan Đuričić – sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu
Igor Roić – sudija Osnovnog suda u Sokocu

 


TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 15:30


SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Pravnicima i pravnim zastupnicima
 • Sudijama i advokatima
 • Odgovornima osobama u privrednim društvima jer je upravo prikupljanje i osiguranje dokaza presudno za uspjeh u određenom parničnom postupku.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR(sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru


PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2023. godinu 300 KM sa PDV-om


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa u Republici Srpskoj – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.479 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje – 24 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) –   40 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo