RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ

Rokovi u radnom pravu – u praksi

Rad u i van radnog odnosa

Kako zaštiti radnike od stresa, mobinga i uznemiravanja

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel “Bosna” – 09:30h icon-briefcase 29. 09. 2023.

Rokovi u radnom pravu u praksi

Prva tema ovog seminara su rokovi u radnom pravu u praksi, koja ima za cilj upoznati poslodavce sa rokovima u radno-pravnim odnosima i obavezama koja proizilaze u vezi sa tim. To je na neki način svojevrsni „kalendar“ obaveza koje proizilaze iz Zakona o radu i podzakonskim obavezama radnika i poslodavaca.

Angažman radnika u radnom odnosu i van radnog odnosa

Druga tema odnosi se na modalietete angažmana radnika u radnom odnosu i van radnog odnosa. Tema je uvijek aktuelna iako u vrijeme nedostatka radnika dobija na značaju.

Kako zaštiti radnike od stresa, mobinga i uznemiravanja

Treća tema su uvijek aktuelna pitanja u vezi sa zaštitom radnika od stresa, uznemiravanja na radu i mobinga.


 

SADRŽAJ SEMINARA:


Rokovi u radnom pravu – u praksi

 • Priroda i karakter rokova u radnom pravu
 • Rokovi za donošenje/izmjenu opštih akata: Pravilnik o radu, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Akt o procjeni rizika
 • Rokovi za obavještavanje inspekcije o početku obavljanja djelatnosti, promjeni procesa rada, povredi na radu
 • Rok za prijavu/odjavu radnika
 • Probni rad – poseban vid oročenog radnog odnosa i premještaj bez ponude aneksa ugovora o radu – trajanje premeštaja
 • Kada se radniku dostavlja rješenje o godišnjem odmoru
 • Ograničenja u vezi trajanja radnog vremena i rok za obavještavanje radnika o rasporedu i promjeni radnog vremena
 • Privremena spriječenost i rokovi za postupanje
 • Klauzula povjerljivosti i zabrane konkurencije – oročenost klauzula
 • Rokovi u postupku izmjene ugovorenih uslova rada
 • Rokovi u proceduri otkazivanja ugovora o radu
 • Rok zastarjelosti otkazivanja ugovora o radu (subjektivni/objektivni)
 • Poštovanje otkaznog roka – pravo ili obaveza
 • Koji je to primjeren rok u kom radnik treba da popravi svoj rad i poboljša rezultate rada
 • Trajanje posebne zaštite od otkaza i rokovi
 • Koji su rokovi u postupku zaštite od uznemiravanja na radu?
 • Rokovi u postupku zaštite lica koje prijavljuje korupciju
 • Novčana potraživanja zaposlenih i poslodavca – rokovi i zastarjelost
 • Pravni lijekovi u radnom pravu – prekluzivni rokovi
 • Disciplinski postupak u javnom sektoru – obavezujući rokovi za postupanje
Pitanja i odgovori

 

Rad u radnom odnosu

 • Javno oglašavanje
 • Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa
 • Radni odnos lica mlađih od 18 godina života
 • Stupanje na rad
 • Šta sadrži personalni dosije radnika?
 • Ugovori o radu
 • Radna knjižica
 • Uvjerenje o obuci radnika
 • Rješenje o godišnjem odmoru
 • Ljekarsko uvjerenje
 • Svjedočanstvo/diploma/uvjerenja
 • Rad od kuće
 • Radno mjesto i bezbjednost tih radnika
Pitanja i odgovori

 

Rad van radnog odnosa

 • Vrste ugovora van radnog odnosa
 • Povremeni i privremeni poslovi
 • Trajanje, karakter i dejstvo ugovora o povremenim i privremenim poslova
 • Ugovor o djelu
 • Bitni elementi ugora o djelu
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju
 • Ugovor o dopunskom radu
 • Angažovanje studenata, penzionera
Pitanja i odgovori

 

Kako zaštiti radnike od stresa, mobinga i uznemiravanja

 • Bezbjednost radnika na radu
 • Stres i upravljanjem stresom na radu
 • Osnovni principi prevencije od stresa
 • Mentalno zdravlje i MOBING
 • Uznemiravanje na radu
 • Primjeri izvora mentalnog opterećenja
 • Sindrom sagorijevanja na radu
 • Informisanje radnika
 • Opšti akti
 • Opasnost po zdravlje
 • Hitnost postupka
 • Postupak za zaštitu
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

Danijela Radonić, master pravnik
Radmila Puzić, inspektor rada

 


TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 15:30


SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi u javnom i privatnom sektoru,
 • Advokatima i pravnicima u privrednim društvima, javnim ustanovama i institucijama
 • Vlasnicima, direktorima i HR menadžerima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti rada, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR(sa PDV-om):

Seminar:

145 KM po jednom učesniku;
135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).


PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2023. godinu 300 KM sa PDV-om


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa u Republici Srpskoj – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.479 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje – 24 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) –   40 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo