REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz pod nazivom:

OBAVEZE POSLODAVCA I RADNIKA KROZ

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

– SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROCJENU RIZIKA –

Banja Luka, 13. 03. 2020., „Hotel “Bosna”

Početak seminara u 9:30h

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Zaštita na radu sastavni je dio radnog procesa i osnovni uvjet produktivnosti rada. To je zapravo skup aktivnosti i mjera (tehničkih, pravnih, organizacijskih, ekonomskih, zdravstvenih i drugih), kojima se osiguravaju uslovi rada bez opasnosti za život i zdravlje radnika.

Svrha zaštite na radu je stvoriti sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu i profesionalne bolesti. Poseban značaj same zaštite jeste uvođenje osnovnih pravila zaštite na radu koji sadrže zahtjeve kojima se mora udovoljavati dok je u „upotrebi“ sredstvo rada, a posebno zaštite od mehaničkih opasnosti, zaštitu od udara eletrične struje, sprječavanje nastanka požara i eksplozije, zaštita od fizikalnih, hemijskih i bioloških štetnih djelovanja, osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora, i sl.

Uvjeti za siguran rad ostvareni su u slučaju kada sredstva rada, čovjek i radna okolina ispunjavaju zahtjeve koji su usklađeni sa pravilima zaštite na radu, te oni kao takvi trajno osiguravaju pravilno funkcioniranje procesa rada. Zaštita na radu je obveza poslodavca, (organizacija, troškovi, nadzor i dr.), s tim da radnik mora poštivati propise zaštite na radu i ponašati se u skladu sa njima.

Poslodavac je obvezan imati procjenu rizika izrađenu koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom, i koja je dostupna radniku na mjestu rada. Na temelju procjene rizika dužan je primjenjivati pravila zaštite na radu, obezbjediti preventivne mjere, organizovati i provoditi radne i proizvodne postupke i metode, kao i poduzimati druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima kako bi otklonio, ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerovatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti, ili bolesti u vezi s radom.

Iz prakse je poznato da se pri obavljanju određene vrste poslova događa znatno više nezgoda nego pri obavljanju „manje složenih“ poslova.

SADRŽAJ SEMINARA

Zaštita na radu sa osvrtom na procjenu rizika

 • Pravo na zaštitu i zdravlje na radu
 • Preventivne mjere
 • Dužnosti i odgovornosti poslodavaca
 • Opšte dužnosti poslodavaca
 • Posebne dužnosti poslodavaca
 • Osposobljavanje radnika
 • Prava i dužnosti radnika
 • Procjena rizika na radnom mjestu
 • Postupak procjene
 • Sadržaj akta
 • Opšti podaci o poslodavcu
 • Opis tehnološkog procesa
 • Pregled organizacije rada
 • Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti
 • Procjenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti
 • Mehaničke opasnosti
 • Opasnosti koje se pojavljuju u vezi sa karakteristikama radnog mjesta
 • Štetnosti
 • Utvrđivanje načina i mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprječavanje rizika

Zaštita na radu pri korištenju električne energije

 • Dejstvo el. energije na čovjeka
 • Posljedice povreda od električne energije
 • Izvori opasnosti od električne energije
 • Tehničke mjere zaštite od opasnog djelovanja električne energije
 • Regulativa kojom su uređene tehničke mjere zaštite
 • Zaštita od direktnog dodira
 • Zaštita od indirektnog dodira
 • Zaštitna sredstva za rad u električnim postrojenjima i instalacijama
 • Pravila sigurnog rada pri rukovanju i održavanju u električnim postrojenjima i instalacijama napona do 1000 V
 • Praktični primjeri opasnosti i grešaka pri korištenju električne energije

Osnove protiveksplozivne zaštite – zapaljive materije

 • Tehničke i organizacione mjere za sprečavanje nastanaka eksplozije i zaštite od eksplozije
 • Proces sagorijevanja
 • Opasnost od eksplozije zapaljivih gasova, para i maglica
 • Eksplozijske karakteristike zapaljivih gasova, para i maglica
 • Opasnost od eksplozija zapaljivih prašina
 • Eksplozijske karakteristike zapaljivih prašina
 • Edukacija radnika o zapaljivim materijama za bezbjedan i zdrav rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

PREDAVAČI

Vladislava Tadić – dipl. pravnik

Boris Lubarda, dipl. inž. el.

Davor Čulić, dipl. inž.el. 

TRAJANJE SEMINARA
U vremenu 9.30 – 15:00

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Licima koja obavljaju poslove zaštite na radu, voditeljima sigurnosti zaštite na radu i voditeljima odjela zaštite, stručnjacima zaštite na radu koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija na radu, kompanijama koje upravljaju ljudskim resursima i imaju interes da na vrijeme uvedu sistem zaštite na radu, licima koja se bave transportom ili primjenom zapaljivih ili eksplozivnih materija, licima koja u svom sastavu posjeduju industrijske električne mreže i postrojenja, licima koja provode zaštitne mjere protiv opasnosti od električne energije u radnim prostorijama i radilištima u djelatnostima vezanim uz korištenje električne energije, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):
155 KM
po jednom učesniku;
145 KM
po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
135 KM
po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,
 • Seminarski materijal: Časopis „PRAVO I FINANSIJE“ br. 2/20 u kojem su obrađene teme Seminara u formi tekstova za časopis,
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje – 35 KM

Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka – 40 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) – 85 KM (SEMINARSKA CIJENA ZA UČESNIKE 65 KM)

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj30 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata 25 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu Republike Srpske35 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine20 KM

Obračun plata i naknada u Republici Srpskoj55 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.