ZAKON O ZAŠTITI OD UZNEMIRAVANJA NA RADU I VEZI SA RADOM

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel Bosna – 09:30h 7. 12. 2021.

Snimak seminara

10:00h

13. 12. 2021.


Smatra se da mobing egzistira od pojave organizovanog rada. Sada je prvi put u Bosni i Hercegovini ovaj pojam uređen lex specialis-om jer je u Republici Srpskoj 19.10.2021. godine stupio na snagu Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 90/21). Ovim zakonom se na cjelovit način uređuju pojam uznemiravanja na radu, prava i obaveze radnika i poslodavaca, te postupci za zaštitu od uznemiravanja. Novi Zakon nameće poslodavcima konkretne obaveze u vezi zaštite od uznemiravanja, čije izvršenje će kontrolisati nadležna inspekcija rada / upravna inspekcija.

Pod uznemiravanjem, u smislu ovog Zakona, se između ostalog smatra neopravdano uskraćivanje informacija ili namjerno davanje pogrešnih informacija, postavljanje kratkih rokova za izvršavanje poslova i neosnovano opterećenje radnika na radnim zadacima ili dodjeljivanje neadekvatnih poslova koji nisu u skladu sa stručnom spremom radnika te stalno omalovažavanje rezultata rada radnika, prikupljanje i obrada podataka o porodičnom i bračnom statusu, te o planiranju porodice, kao i neosnovano uskraćivanje prava po osnovu rada, i sve druge radnje koje imaju za cilj ili predstavljaju ugrožavanje dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja radnika. Bitno je istaći da se zakonodavac odredio i prema novoj praksi pritisaka na radnike od strane poslodavca, a riječ je o stvaranju neprijateljskog, degradirajućeg, ponižavajućeg ili uvredljivog okruženja, gdje se na taj način pogoršavaju uslovi rada za radnika, ili dovode do toga da se radnik izoluje ili navede na to da otkaže ugovor o radu.

Zakon je relativno kratak, ima svega 29 članova stoga ćemo na seminaru obraditi sve implikacije ovog zakona u odnosu na druge relevantne propise (u oblasti rada, zaštite na radu, mirnog rješavanja radnih sporova, obligacionih odnosa, izvršnog postupka i sl.). 

SADRŽAJ SEMINARA/WEBINARA:


Uznemiravanje na radu i u vezi sa radom – Danijela Radonić

 • Zakonsko određenje uznemiravanja na radu i povezanih pojmova
 • Šta se smatra uznemiravanjem na radu? Šta nije uznemiravanje na radu?
 • Kako uspješno provesti prevenciju uznemiravanja na radu
 • Prava i obaveze poslodavca
 • Prava i obaveze radnika
 • Posljedice uznemiravanja na radu
 • Postupak za ostvarivanje prava na zaštitu od uznemiravanja na radu kod poslodavca
 • Kako uspješno provesti postupak kod poslodavca?
 • Uloga lica za podršku
 • Opšti akt o postupku zaštite od uznemiravanja na radu
 • Pravo poslodavca na utvrđivanje zloupotrebe prava na zaštitu od uznemiravanja
 • Postupak za zaštitu od uznemiravanja pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova
 • Sudska zaštita
Pitanja i odgovori


Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona – Radmila Puzić

 • Ko vrši inspekcijski nadzor?
 • Pojam vanredne kontrole;
 • Koji su rokovi za obraćanje nadležnoj inspekciji rada?
 • Na koji način se vrši inspekcijski nadzor?
 • Koje mjere donosi inspektor rada?
 • Kolike su propisane novčane kazne?
 • Koji su to prekršaji za koje je propisana novčana kazna od 2.000 do 9.000 KM;
 • Prekršaji za koje je propisana novčana kazna u rasponu od 3.000 do 12.000KM;
Pitanja i odgovori
 

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur.
Radmila Puzić, dipl. iur., inspektor rada

 

SEMINAR/WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi u javnom i privatnom sektoru,
 • Advokatima i pravnicima u privrednim društvima, javnim ustanovama i institucijama
 • Vlasnicima, direktorima i HR menadžerima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti rada, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 15:00


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Interaktivni seminar:

145 KM po jednom učesniku;
135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Snimak seminara:

125 KM po jednom učesniku;
115 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
105 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača + Tekst prikaza Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).


PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

Obavezna prijava za putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa Republike Srpske – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 1.184 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 60 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.287 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata)


 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo