RADNOPRAVNI I STATUSNI POLOŽAJ DIREKTORA

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Prolongirano

Specifičan položaj direktora se odražava na njihov radnopravni status. ZOR RS ne otklanja primjenu određenih odredbi u odnosu na direktore, što u praksi stvara određene dileme. U teoriji radnog prava se smatra da postoji pravna neujednačenost u regulisanju njihovih prava i obaveza jer su one, kao organa koji vodi poslove u pravnom licu, regulisane: 1) Zakonom o privrednim društvima, 2) Zakonom o javnim preduzećima i 3) Zakonom o radu. Pored toga, određena prava, obaveze i odgovornosti direktora su određene i statutom odnosno drugim opštim aktom poslodavca. U praksi se zapaža tendencija ka postupcima razrješenja direktora koja se mahom provodi nezakonito što za posljedicu ima isplatu naknade štete u vidu izgubljenih zarada.

 

Tok seminara

ZOR je dozvoljena mogućnost obavljanja poslova direktora bez zasnivanja radnog odnosa u kojem slučaju se zaključuje ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima direktora (tzv. menadžerski ugovor). Kako u praksi postoje nedoumice pri zaključenju i tumačenju ovih ugovora iste će biti obrađene na seminaru.

Poslije svakog izlaganja predavača, učesnici seminara će imati priliku da postave pitanja i na taj način riješe svoje nedoumice u praksi.


 

 

SADRŽAJ SEMINARA:


Prava, obaveze i odgovornosti direktora – Danijela Radonić

 • Procedura za imenovanje direktora (postupak, organ);
 • Zaključenje ugovora (specifičnosti, dileme iz prakse);
 • Menadžerski ugovor (pravna priroda i sadržaj);
 • Zasnivanje radnog odnosa;
 • Radno vrijeme;
 • Odmori i odsustva;
 • Šta u slučaju dužeg odsustva ili bolovanja direktora?
 • Odlučivanje o pravima i obavezama direktora;
 • Odnos mandata i trajanja radnog odnosa;
 • Razrješenje direktora;
 • Primopredaja dužnosti;
 • Mirovanje prava iz radnog odnosa kod prethodnog poslodavca;
 • Zaštita prava direktora u slučaju uznemiravanja na radu;
 • Postupci za zaštitu prava direktora u slučaju nezakonitog razrješenja/prestanka radnog odnosa;
Pitanja i odgovori

 

Statusni položaj direktora – dr. Dalibor Pejaković, advokat

 • V.d. direktora;
 • Imenovanje direktora
 • Upis i registar poslovnih subjekata;
 • Prava i ovlaštenja direktora prema Zakonu o privrednim društvima;
 • Sukob interesa;
 • Razrješenje direktora;
 • Brisanje iz registra;
 • Pravna zaštita (upravni spor);
Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur. – Viši privredni sud Banja Luka
Dr. Dalibor Pejaković, advokat

 

SEMINAR/WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • Svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, računovođama, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, direktorima, pravnicima, ekonomistima, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz radnih odnosa.

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 14:30


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Interaktivni seminar:

155 KM po jednom učesniku;
145 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
135 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacija predavača
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru


PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

Obavezna prijava za putem prijavnog obrasca

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa Republike Srpske – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 1.369 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 60 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.696 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata)


Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje24 KM

Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka – 20 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo