REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar:

NAPLATA POTRAŽIVANJA

Banja Luka, 20.11. 2019., Hotel „Bosna“

Početak seminara u 9:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Postoji mnogo grešaka koje se svakodnevno dešavaju u procesu naplate potraživanja.Većina njih je uzrokovana nepostojanjem sistematizovanog pristupa ovoj problematici. Dužnici se pozivaju bez predviđenog plana, jasnog reda i strategije, a način komunikacije sa njima često nije primjeren dugovanju, i vremenu kašnjenja. U postupku naplate potraživanja pojavljuje se razna problematika kako u samom procesu pokretanja prisilne naplate potraživanja, tako i u daljnjoj provedbi iste. Kroz seminar će se prikazati cjelokupna procedura, te utvrditi kolika je učinkovitost takvog procesa kroz pokretanje prijedloga na temelju vjerodostojne isprave koja je neophodna kako bi se prisilna naplata izvršila.

U suštini, radi se o instrumentima obezbjeđenja naplate potraživanja, u prvom redu, mjenice i postupanja sa mjenicom kao najbržom i najekonomičnijom naplatom potržavanja. Međutim, potraživanja obezbjeđena mjenicom često se pretvaraju u dugotrajan i skup sudski postupak koji nije u duhu mjenice kao pravnog instituta, pa se takav postupak vrši i kroz prinudnu naplatu potraživanja putem poreskih organa. Način naplate potraživanja putem sudskog postupka uslovljen je postojanjem ili nepostojanjem izvršnih ili vjerodostojnih isprava, kojima bi se dokazala pravna valjanost određenih potraživanja.

Kako je riječ o iznimno velikom broju mogućih sredstava osiguranja, svrha ovog seminara je da sveobuhvatno predstavi najvažnije instrumente osiguranja plaćanja, njihove prednosti i nedostatke, te da obuhvati načine za naplatu potraživanja. Ciljevi su upoznavanje s instrumentima osiguranja plaćanja i razumijevanje temeljnih pojmova kako bi osiguranjem plaćanja kod sklapanja različitih vrsta ugovora bila postignuta ekonomska efikasnost.

Seminar je koristan kako za povjerioce koji moraju da zaštite svoje potraživanje tako i za dužnike koji trebaju da znaju značaj svojih prava u cilju zaštite od eventualnih zloupotreba kojima je podložna i bjanko mjenica.

SADRŽAJ SEMINARA

Naplata obezbjeđenja potraživanja

 • Nastanak potraživanja
 • Prethodne radnje prije ulaska u poslovni aranžman
 • Instrumenti obezbjeđenja potraživanja
 • Mjenica kao instrument obezbjeđenja:
  • Bjanko mjenica
  • Mjenično jamstvo (aval)
  • Zatezna kamata
  • Zastarjelost
 • Vansudska naplata potraživanja
  • Opomena
  • Naplata putem banke
  • Protest mjenice
  • Mjenica sa klauzulom „bez protesta“
  • Ostale radnje za naplatu potraživanja

Pitanja i odgovori

Prinudna naplata potraživanja poreskih organa

 • Prinudna naplata indirektnih poreza
  • Rokovi
  • Procedure
  • Nedoumice
  • Praksa
 • Prinudna naplata direktnih poreza
  • Rokovi
  • Procedure
  • Nedoumice
  • Praksa

Pitanja i odgovori

Naplata potraživanja putem izvršnog postupka

 • Izvršenje radi namirivanja novčanih potraživanja
 • Postupak izvršenja na osnovu izvršne isprave
 • Potupak izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave s posebnim osvrtom na mjenicu
 • Izvršenje novčanih sredstava, postupak i način namirivanja glavnog duga i postupka obračuna kamata na glavni dug
 • Izvršenje na nekretnini
 • Izvršenje na osnivačkom udjelu
 • Izvršenje na dionicama
 • Protivizvršenje
 • Primjeri iz sudske prakse

Pitanja i odgovori

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Institucijama bankarskog sistema (banke, mikrokreditne organizacije, lizing kuće i štedno-kreditne institucije), osiguravajućim kućama, advokatima, pravnicima u privrednim društvima, direktorima, ekonomistima, računovođama te licima koji su dužnici, jemci, akceptanti, te regresni povjerioci itd.

PREDAVAČI

Danijela Radonić, dipl.iur.

Dejan Rakić, advokat

Asmir Koričić, predsjednik Okružnog privrednog suda u Banja Luci

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

165 KM po jednom učesniku

155 KM po dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru.

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj30 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata 25 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu Republike Srpske35 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine20 KM

Obračun plata i naknada u Republici Srpskoj55 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2018. godine35 KM

Priručnik o primjeni PDV-a i akcize (primjeri iz prakse) – 85 KM

Priručnik – Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka40 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.