REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na teme:

STAVOVI I MIŠLJENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE IZ OBLASTI RADA

Sarajevo, 21. 11. 2019. Hotel „Holywood“

Početak seminara u 09:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Zašto uopće potreba za stavovima i mišljenjima Ministarstva rada i socijalne politike iz oblasti radnih odnosa ili potreba za autentičnim tumačenjem određenih normi od strane zakonodavca koja se javljaju u primjeni Zakona o radu i njegovih pojedinih pravnih instituta? Prije svega, nema zakona koji može obuhvatiti sve eventualne sporove koji se mogu javiti u praksi jer je sama priroda ljudskih odnosa, u konkretnom slučaju radnog odnosa, takva da se pravna norma različito samjerava u odnosu na praksu, jer im je „stanovište u sporu“ različito. Drugi razlog može biti sama norma i njena dvosmislena ili nedorečena sadržina koja se u interpretaciji različito poima. Treće, nedostatak iskustva, poznavanja pravnih instituta, kako samog Zakona o radu, tako i drugih zakona, prije svega onih, koji stoje u vezi sa „svijetom rada“.

Stoga, stavovi i mišljenja Ministarstva, kao nadležnog organa za navedenu problematiku, mogu biti od iznimne važnosti u otklanjanju svih dilema i nejasnoća u primjeni propisa.

Zbog svega navedenog prepoznali smo potrebu da održimo seminar na ovu temu, te da pripremimo i objavimo Priručnik „Stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz oblasti radnih odnosa“ koji sadrži stavove i mišljenja Ministarstva o najrazličitijim dilemama koja se javljaju u svakodnevnoj praksi, kako odgovore na različite dileme i pitanja ne bismo tražili na sudu, već postupali ispravno, odnosno u skladu s važećim propisima a koji će učesnici dobiti u sklopu kotizacije za seminar.

Na ovaj način želimo ojačati pravnu sigurnost kako poslodavaca, tako i radnika, te razjasniti sve dvosmislenosti i dileme koje se svakodnevno pojavljuju.

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na ovom seminaru iz oblasti radnih odnosa u Federaciji BiH.

SADRŽAJ SEMINARA

Zaključivanje ugovora o radu

 • Procedure prijema u radni odnos
 • Usklađivanje pravilnika o radu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH
 • Ugovor o radu na određeno i neodređeno vrijeme – zaključivanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Radno-pravni status direktora
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Prestanak ugovora o radu

 • Prestanak ugovora o radu radi navršenih godina života i staža osiguranja
 • Otkaz ugovora o radu
 • Utjecaj pritvora na radno-pravni status radnika
 • Saglasnost za otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku
 • Otkaz sa ponudom izmjenjenog ugovora o radu
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Odmori i odsustva

 • Odmor u toku radnog vremena
 • Trajanje godišnjeg odmora
 • Sticanje prava na godišnji odmor
 • Korištenje godišnjeg odmora u djelovima
 • Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 • Isplata naknade umjesto neiskorištenog godišnjeg odmora
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Radno vrijeme

 • Pojam radnog vemena – pripravnost
 • Puno i nepuno radno vrijeme
 • Skraćivanje radnog vremena
 • Preraspodjela radnog vremena
 • Noćni rad
 • Obaveze vođenja evidencije
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Zaštita radnika

 • Sigurnost i zdravlje na radu
 • Zaštita žena – prava u vezi sa materinstvom i roditeljstvom
 • Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad
 • Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnosti
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Plaće i naknade

 • Pravo na plaću
 • Pravo na povećanu plaću
 • Jednakost plaća
 • Najniža plaća
 • Isplata plaće – obračun plaće
 • Naknada plaće
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI

Mr.sc. Ernis Imamović – Federalno ministarstvo rada i socijalne politke

Amila Gajević, dipl. iur – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Šefovima pravnih službi, pravnicima, advokatima, notarima, poslodavcima, ekonomistima i svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima, koji prate aktuelnosti iz ove oblasti, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz radnih odnosa.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal:

Priručnik: „Stavovi i mišljenja Federanog ministarstva rada i socijalne politike iz oblasti rada“

 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH – 50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa – 55 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 50 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 75 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz oblasti rada – 38 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo