REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na teme:

AKTUELNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA

RADNO – PRAVNA DOKUMENTACIJA

KAZNE ZA POSLODAVCE IZ OBLASTI RADA

Bihać 14. 10. 2019. Hotel “Park”
Mostar 15. 10. 2019. Hotel “Mostar”
Sarajevo 16. 10. 2019. Hotel „Holywood“ – Ilidža
Tuzla 17. 10. 2019. Hotel „Tuzla“
Zenica 18. 10. 2019. Hotel “Zenica”

Početak svakog seminara u 09:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Da li ste upoznati koje greške poslodavci najčešće prave u svom poslovanju, i zbog toga su najčešće sankcionisani? Da li znate koje djelatnosti najviše kontroliše inspekcija rada? Kako se zaštiti od kaznenih odredbi, i na koji način se poslodavac može zaštiti od kažnjavanja?

Da li ste upoznati sa kaznenim odredbama koje se odnose na Poslodavca koji na vrijeme ne prijavi zaposlenog radnika, ako sa radnikom zaključi ugovor o djelu a ne ugovor o radu, ako ne zaključi ugovor o radu u odgovarajućoj formi? Također, ako poslodavac ne vrši evidenciju o radnom vremenu i prekovremenom radu, i sl.?

Sva ova pitanja ulaze u sferu velikog interesovanja poslodavaca ili inspekcije rada kada su na terenu.

Iz navedenih razloga organizovali smo ovaj seminar da ojačamo pravnu sigurnost poslodavaca s ciljem da obezbjede adekvatnu, i u skladu sa Zakonom usklađenu radno-pravnu dokumentaciju.

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na seminaru o radno – pravnoj dokumentaciji i kaznenoj politici iz oblasti rada u Federaciji BiH.

SADRŽAJ SEMINARA

Angažiranje radnika preko privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju

 • Način angažmana radnika od strane poslodavaca;
 • Mogućnosti angažmana učenika i studenata za rad kod poslodavca;
 • Angažiranje lica na ugovor o dijelu;
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 • Osnov za zaključivanje i trajanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa;
 • Obaveze poslodavca;
 • Uvjeti koje treba da ispunjava lice koje se angažuje radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa;
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;

Prestanak radnog odnosa

 • Staž osiguranja;
 • Penzijski staž;
 • Radni staž;
 • Prestanak radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu kad radnik navrši 65 godina života i 15 godina staža osiguranja (član 94. stav 1. tačka c.);
 • Prestanak radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu kad radnik navrši 40 godina staža osiguranja (član 94. stav 1. tačka d.);
 • Pitanje neuplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i prestanak radnog odnosa kod poslodavca;
 • Mogućnosti i način nastavka rada radnika kod poslodavca kad ispuni uvjete za prestanak radnog odnosa u skladu sa članom 94. stav 1. tač. c. i d. Zakona o radu;
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;

Prestanak radnog odnosa sindikalnom povjereniku

 • Saglasnost za otkaz sindikalnom povjereniku;
 • Ko se smatra sindikalnim povjerenikom;
 • Postupak kod Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;
 • Uskraćivanje saglasnosti;
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;

Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije

 • Pravo radnika na mirovanje radnog odnosa;
 • Odluka poslodavca o mirovanju radnog odnosa;
 • Pravo radnika na povratak kod poslodavca;
 • Obaveze poslodavca;
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;

Praktična primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu

 • Način vođenja evidencija;
 • Izuzeće od primjene Pravilnika;
 • Evidencija mobilnih radnika;
 • Evidencije radnika kod godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, državnog praznika, prekovremenog rada i dr;
 • Primjena pravilnika na nastavno i nenastavno osoblje u obrazovnim institucijama;
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;

Kako da provjerite svoju radno-pravnu dokumentaciju

 • Da li imate sve što je potrebno od dokumentacije?
 • Da li je vaša dokumentacija u skladu sa Zakonom o radu?
 • Kolike su kazne previđene za neusklađenu dokumentaciju?
 • Razlozi zbog kojih poslodavci najčešće plaćaju kazne
 • Za koje prekršaje se izriču najveće novčane kazne?
 • Kolike kazne izriču sudije?
 • Da li postoji krivična odgovornost za krivična djela po osnovu rada?

Kako da tumačite „kontrolnu listu“ u oblasti radno-pravnih odnosa

 • Pojašnjenje propisa;
 • Na koji način da uredite opšta akta i ugovore o radu?
 • Koji su elementi ugovora o radu u skladu sa zakonom?
 • Šta podrazumijeva faktički rad?
 • Rad na određeno vrijeme;
 • Godišnji odmor, dnevni odmor i nedeljni odmor;
 • Prava posebnih kategorija (maloljetni radnici, žene, bolesni radnici i invalidi);

Kako izbjeći kažnjavanje:

 • Šta sve morate da uradite kao poslodavac kako biste izbjegli kažnjavanje?
 • Kako se pripremiti za inspekcijski nadzor – preventivno djelovanje?
 • Koje evidencije su poslodavci dužni da vode?

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI

Mr.sc. Ernis Imamović

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Mr.iur. Mirela Gljiva

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Šefovima pravnih službi, pravnicima, advokatima, notarima, poslodavcima, ekonomistima i svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima, koji prate aktuelnosti iz ove oblasti, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz radnih odnosa.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal:

Priručnik: „Radni odnosi u FBiH – Odgovori na pitanja iz 2018. godine“

 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH – 50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa – 55 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 50 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 75 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo