PLATE, NAKNADE I DRUGA PRIMANJA

POREZNI TRETMAN PLATE I DRUGIH NAKNADA

ELEKTRONSKE USLUGE POREZNE UPRAVE

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel Bosna – 09:30 – 14:00 icon-briefcase 30. 6. 2022.

U “Službenom glasniku RS”, broj 45/22 od 19.05.2022. godine, objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati za 2022. godinu koja je stupila na snagu 20.05.2022. godine, a primjenjuje se za obračun plata od 1. maja 2022. godine. Odlukom o izmjeni Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/2022 i 45/2022) propisano je da se najniža plata u Republici Srpskoj za 2022. godinu utvrđuje u visini od 650,00 konvertibilnih maraka u neto iznosu te da se ista primjenjuje na obračun plata od 1. maja 2022. godine.

 

Kome je namijenjen seminar

Seminar je prilagođen kako za pravnike koji prave rješenja o platama i drugim naknadama, tako i računovođe koje vrše obračun plata i drugih naknada.

 

Tok seminara

Na seminaru ćete imati priliku saznati na koje načine poslodavac može povećati ili smanjiti platu radniku, na koji način se isplaćuju bonusi i beneficije. Također, jedno od čestih dilema jeste i pravo na zaštitu plate radnika, odnosno na koji način poslodavac svoje potraživanje može naplatiti od radnika i obustaviti platu radniku.

U drugom dijelu seminara možete saznati iz prve ruke, odnosno našeg predavača iz Porezne uprave Republike Srpske na koji način se vrši obračun plate i drugih naknada na platu, kao što su topli obrok, troškovi prevoza, regres, poklona i drugih nagrada povodom praznika, sadržaj platne liste itd.

Poslije svakog izlaganja predavača, učesnici seminara će imati priliku da postave pitanja i na taj način riješe svoje nedoumice u praksi.


 

 

SADRŽAJ SEMINARA:


Plate, naknade i druga primanja

 • Pojmovno uređenje plate sa aspekta izmjene zakonskih propisa
 • Uvećanje plate po osnovu radnog učinka
 • Modaliteti povećanja plate
 • Najniža plata
 • Naknada plate
 • Druga primanja po osnovu rada
 • Bonusi
 • Kompenzacije i beneficije
 • Zaštita plate i naknada
 • Obračun plate
 • Zastarjelost novčanih potraživanja iz radnog odnosa
Pitanja i odgovori

 

Obračun plate i dodataka na platu

 • Odluka Vlade RS o najnižoj plati za 2022.
 • Obavezni dodaci na najnižu platu
 • Minuli rad i najniža plata
 • Obračun poreza i doprinosa na najnižu platu
 • Najniža plata i doprinosi za nepuno radno vrijeme
 • Problemi kod popunjavanja obrasca 1002
 • Pravila kod ličnog odbitka
 • Značaj radnog vremena za lični odbitak
 • Plata i osnovica za doprinose za rad na nepuno radno vrijeme
 • Plata i osnovica za doprinose za nerezidente Republike Srpske
 • Plata i osnovica za doprinose za radnike upućene na rad u inostranstvo
 • Plata i osnovica za doprinose za međuentitetske radnike
 • Plata i osnovica za doprinose za rad u drugom radnom mjestu
 • Plata i osnovica za doprinose za skraćeno radno vrijeme
 • Plata i osnovica za doprinose za rad od kuće
Pitanja i odgovori

 

Poreski tretman plate i drugih naknada

 • Poreski tretman naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) – izmjene Zakona o porezu na dohodak
 • Poreski tretman naknade za prevoz na posao i s posla
 • Poreski tretman naknade troškova službenog putovanja
 • Poreski tretman naknada za rad na terenu
 • Poreski tretman naknade za odvojeni život i smještaj u mjestu rada
 • Poreski tretman naknade za minuli rad
 • Poreski tretman otpremnina
 • Poreski tretman regresa za godišnji odmor
 • Poreski tretman poklona povodom praznika i jubilarnih nagrada
 • Poreski tretman naknade za slučaj smrti ili liječenje od teškog oboljenja radnika ili člana njegove porodice
 • Poreski tretman naknade za korišćenje privatnog vozila u poslovne svrhe
 • Poreski tretman naknade za korišćenje službenog vozila u privatne svrhe
 • Poreski tretman troškova koji se nadoknađuju za rad od kuće
 • Poreski tretman obrazovanja i usavršavanje za rad – lično primanje ili interes poslodavca
 • Krediti i zajmovi dati radnicima po povoljnijim uslovima
 • Korišćenje stana koje je u vlasništvu pravnog lica
 • Istovremeno korišćenje prava na platu (radni odnos) i prava na penziju
 • Uskraćivanje prava na penziju i novi obračun penzije
 • Uplata poreza i doprinosa po osnovu sudske presude
 • Isplate po sudskoj presudi koje glase na isplatu plate i samo doprinosa za PIO
Pitanja i odgovori

 

Platna lista i zastara prava na platu

 • Platna lista – sadržaj
 • Zastara prava na platu
 • Zastara poreza i doprinosa na platu
 • Mogućnost odricanja od plate i poreski tretman
Pitanja i odgovori

 

Elektronske usluge Porezne uprave

 • Elektronske usluge Poreske uprave Republike Srpske i način njihovog korišćenja
 • Elektronsko sanduče Poreske uprave Republike Srpske
 • Spajanje Poreske uprave Republike Srpske i Republičkog deviznog inspektorata
Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur. – Viši privredni sud Banja Luka
Dragan Zorić, dipl. iur. – Poreska uprava Republike Srpske

 

SEMINAR/WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • Svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, računovođama, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, pravnicima, ekonomistima, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz radnih odnosa.

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 14:30


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Interaktivni seminar:

155 KM po jednom učesniku;
145 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
135 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacija predavača
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru


PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

Obavezna prijava za putem prijavnog obrasca

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa Republike Srpske – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 1.280 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 60 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.614 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata)


Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje24 KM

Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka – 20 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo