OBAVEZE POSLODAVCA I RADNIKA
KROZ ZAKON O ZAŠTITI NA RADU


Banja Luka

29. 10. 2020.

Hotel Bosna

početak u 09:30h.


 

Zaštita na radu sastavni je dio radnog procesa i osnovni uvjet produktivnosti rada, posebno u vrijeme pandemije Corona virusa. To je zapravo skup aktivnosti i mjera (tehničkih, pravnih, organizacijskih, ekonomskih, zdravstvenih i drugih), kojima se osiguravaju uslovi rada bez opasnosti za život i zdravlje radnika.

Svrha zaštite na radu je stvoriti sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti ili širenje različitih oblika zaraze radnika. Poseban značaj same zaštite jeste uvođenje osnovnih pravila zaštite na radu koji sadrže zahtjeve kojima se mora udovoljavati dok je u „upotrebi“ sredstvo rada, a posebno zaštite od mehaničkih opasnosti, zaštitu od udara električne struje, sprječavanje nastanka požara i eksplozije, zaštita od fizikalnih, hemijskih i bioloških štetnih djelovanja, osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora, i sl.

Uvjeti za siguran rad ostvareni su u slučaju kada sredstva rada, čovjek i radna okolina ispunjavaju zahtjeve koji su usklađeni sa pravilima zaštite na radu, te oni kao takvi trajno osiguravaju pravilno funkcioniranje procesa rada. Zaštita na radu je obveza poslodavca, (organizacija, troškovi, nadzor i dr.), s tim da radnik mora poštivati propise zaštite na radu i ponašati se u skladu sa njima.

Poslodavac je obvezan imati izrađenu procjenu rizika koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom, i koja je dostupna radniku na mjestu rada. Na temelju procjene rizika dužan je primjenjivati pravila zaštite na radu, obezbjediti preventivne mjere, organizovati i provoditi radne i proizvodne postupke i metode, kao i poduzimati druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima kako bi otklonio, ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerovatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti, ili bolesti u vezi s radom.

Iz prakse je poznato da se pri obavljanju određene vrste poslova događa znatno više nezgoda nego pri obavljanju „manje složenih“ poslova.


Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara, pružanju restoranskih usluga, smještajnih kapaciteta i slično.SADRŽAJ SEMINARA:


Obaveze poslodavaca i radnika kroz Zakon o zaštiti na radu
 • Obaveze poslodavca kroz Zakon o zaštiti na radu
 • Donošenje Pravilnika o zaštiti i zdravlja na radu
 • Osposobljavanje radnika za bezbjedan i zdrav rad
 • Obavještavanje radnika putem predstavnika radnika
 • Sticanje teorijskog i praktičnog znanja
 • Obezbjeđivanje periodičnih ljekarskih pregleda radnika
 • Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći kod poslodavca
 • Položaj radnika koji je obolio od COVID – 19
 • Osvrt na procjenu rizika
 • Procjena rizika – postupak
 • Akt o procjeni rizika
 • Opšti podaci o poslodavcu
 • Opis tehnološkog procesa
 • Pregled organizacije rada
 • Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti
 • Procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti
 • Mehaničke opasnosti
 • Opasnosti koje se pojavljuju sa karakteristikama radnog mjesta
 • Opasnosti koje se pojavljuju korišćenjem električne energije
 • Štetnosti
 • Utvrđivanje načina i mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika
 • Prava radnika gdje postoji povećan rizik na radnom mjestu
 • Skraćeno radno vrijeme
 • Uvećan – beneficiran staž
 • Zaštita mlađih radnika

Pitanja i odgovori

 

Zaštita na radu pri korištenju električne energije
 • Dejstvo električne energije na čovjeka
 • Posljedice povreda od električne energije
 • Izvori opasnosti od električne energije
 • Tehničke mjere zaštite od opasnog djelovanja električne energije
 • Regulativa kojom su uređene tehničke mjere zaštite
 • Zaštita od direktnog dodira
 • Zaštita od indirektnog dodira
 • Zaštitna sredstva za rad u električnim postrojenjima i instalacijama
 • Pravila sigurnog rada pri rukovanju i održavanju u električnim postrojenjima i instalacijama napona do 1000 V
 • Praktični primjeri opasnosti i grešaka pri korištenju električne energije

Pitanja i odgovori

 

Osnove protiveksplozivne zaštite – zapaljive materije
 • Tehničke i organizacione mjere za sprečavanje nastanaka eksplozije i zaštite od eksplozije
 • Proces sagorijevanja
 • Opasnost od eksplozije zapaljivih gasova, para i maglica
 • Eksplozijske karakteristike zapaljivih gasova, para i maglica
 • Opasnost od eksplozija zapaljivih prašina
 • Eksplozijske karakteristike zapaljivih prašina
 • Edukacija radnika o zapaljivim materijama za bezbjedan i zdrav rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Pitanja i odgovoriSEMINAR JE NAMIJENJEN:

Licima koja obavljaju poslove zaštite na radu, voditeljima sigurnosti zaštite na radu i voditeljima odjela zaštite, stručnjacima zaštite na radu koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija na radu, kompanijama koje upravljaju ljudskim resursima i imaju interes da na vrijeme uvedu sistem zaštite na radu, licima koja se bave transportom ili primjenom zapaljivih ili eksplozivnih materija, licima koja u svom sastavu posjeduju industrijske električne mreže i postrojenja, licima koja provode zaštitne mjere protiv opasnosti od električne energije u radnim prostorijama i radilištima u djelatnostima vezanim uz korištenje električne energije, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI:

Vladislava Tadić, – dipl.pravnik
Boris Lubarda, dipl. inž. el.
Davor Čulić, dipl. inž. el.

 

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 15:00

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

155 KM po jednom učesniku;
145 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
135 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: Časopis „PRAVO I FINANSIJE“ br. 2/20 u kojem su obrađene teme Seminara u formi tekstova za časopis,
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:
 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara –
molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo