TRADICIONALNO I ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE

– kroz propise i praksu –


Banja Luka

05. 11. 2020.

Hotel Bosna

početak u 09:30h.


 

Kancelarijsko poslovanje predstavlja osnov svakog postupka i povezano je sa nizom drugih propisa koji su vezani za efikasan rad poslovnih subjekata, organa, organizacija, službi, sudova, javnih ustanova, privrednih subjekata i ostalih pravnih lica, i upravnog rada u cjelini.

Nemogućnost adekvatnog praćenja rada u kancelarijskom poslovanju zbog gubitka određene dokumentacije, ili nemogućnosti nalaženja adekvatne dokumentacije, negativno utiču na funkcionisanje rada određenih organa, uz direktne negativne implikacije na ostvarivanje prava građana.

Svrha kancelarijskog poslovanja u užem smislu obuhvata administrativne poslove vezane za primanje, pregledanje, evidentiranje i raspoređivanje predmeta, odnosno akata, njihovo dostavljanje u rad, administrativno-tehničko obrađivanje akata, otpremanje pošte, razvođenje predmeta i akata, njihovo stavljanje u arhivu (arhiviranje i čuvanje, izdvajanje bezvrijednog registraturskog materijala i predaja arhivske građe nadležnom arhivu).

Posebni ciljevi se svode na proširivanje, i sprovođenje postupka kancelarijskog poslovanja – prijem dokumenata i zahtjeva, pozivanje stranaka u upravnom postupku, klasifikaciju materijala, sređivanje arhive i dokumentacije, vođenje evidencije i dostavljanje pošte, arhiviranje dokumentacije i slično.

Nova Uredba o kancelarijskom poslovanju uređuje kancelarijsko poslovanje i sa aspekta potrebe uvođenja elektronskog kancelarijskog poslovanja.

Pored tradicionalnog kancelarijskog poslovanja susrećemo se sa programima za elektronsko kancelarijsko poslovanje koji omogućavaju: kontrolisan pristup elektronskoj dokumentaciji, skraćenje vremena unosa podataka (jednom uneseni podaci se koriste ili dopunjuju prema potrebi), transformisanje papirnih u elektronske dokumente, brzo i efikasno pretraživanje po zadatim kriterijumima, te brže i efikasnije snalaženje u brojnim dokumentima, automatsku evidenciju svih promjena, generisanje svih dodatnih dokumenata, kreiranje različitih izvještaja sa mogućnošću grafičkog prikaza, arhiviranje predmeta, kao i trajno čuvanje baza podataka o predmetima i skeniranim dokumentima.

Predavač na seminaru je vrstan poznavalac oblasti tradicionalnog i elektronskog kancelarijskog poslovanja, te Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće na ovom seminaru, i da kroz interaktivni pristup otklonite različite dileme i pitanja u vezi sa praktičnom primjenom kancelarijskog poslovanja.


Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara, pružanju restoranskih usluga, smještajnih kapaciteta i slično.CILJ OVOG SEMINARA JE:

 • Ojačati kapacitete zaposlenih u organima uprave i jedinicama lokalne samouprave, kao i preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima, u smislu sticanja teorijskog znanja iz oblasti kancelarijskog poslovanja i vještine primjene znanja u praksi;
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa aktima od njihovog nastanka (prijema) do otpreme i arhiviranja;
 • Unapređenje i poboljšanje efikasnosti obavljanja kancelarijskog poslovanja uvođenjem elektronskog kancelarijskog poslovanja;
 • Uključivanje polaznika seminara u interaktivni rad, kroz razmjenu iskustava i praktičnih primjera, što doprinosi sticanju novih znanja i vještina.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

1. Tradicionalno kancelarijsko poslovanje
 • Pojam, značaj, sadržaj i osnovna načela kancelarijskog poslovanja
 • Propisi u oblasti kancelarijskog poslovanja
 • Faze kancelarijskog poslovanja – prijem, otvaranje, pregledanje, označavanje, evidentiranje i raspoređivanje pošte, odnosno akata
 • Zavođenje akata u propisane evidencije i dostavljanje predmeta i akata u rad
 • Postupak u rješavanju predmeta
 • Sastavni dijelovi službenog akta
 • Vraćanje riješenih predmeta pisarnici, razvođenje predmeta i otpremanje pošte
 • Takseno poslovanje
 • Arhivsko poslovanje
 • Lista registraturnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Arhiviranje i čuvanje predmeta
 • Izlučivanje i uništavanje bezvrijednog arhivskog materijama
 • Takseno poslovanje
 • Rad sa strankama
 • Organizacija prijema stranaka, radne prostorije i njihovo korišćenje
 • Povremeni kancelarijski poslovi
 • Sekretarski poslovi
 • Organizovanje i vođenje sastanaka
 • Vođenje zapisnika na sastancima
 • Pečati, štambilji i žigovi
 • Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa
 • Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja
 • Odgovornost u kancelarijskom poslovanju

 

2. Elektronsko kancelarijsko poslovanje
 • Šta obezbjeđuje e-kancelarijsko poslovanje
 • Zadatak e-kancelarijskog poslovanja
 • Osnovne pretpostavke za razvoj
 • Elektronska pisarnica
 • Elektronski dokument
 • Elektronski potpis
 • Sistem za upravljanje dokumentima (DMS)
 • Upravljanje informacionim sistemom
 • Dužnosti administratora sistema
 • Utvrđivanje identiteta korisnika
 • Prijem i otprema e-pošte
 • Formiranje i kretanje predmeta u elektronskom obliku
 • Čuvanje dokumenata u elektronskom obliku
 • Digitalizacija arhivske građe
 • Predaja e-dokumentacije
 • Prednosti e-kancelarijskog i arhivskog poslovanja
 • Zaštita elektronskih podataka

Pitanja i odgovori


PREDAVAČ:

Prof. dr Milica Tepšić

 • Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita za kandidate sa višom i visokom stručnom spremom u Agenciji za državnu upravu Republike Srpske, koji se organizuje u Banja Luci i u Istočnom Sarajevu;
 • Preko deset godina bila načelnik Odjeljenja za kancelarijsko poslovanje (centralna pisarnica Vlade Republike Srpske za sve republičke organe uprave);
 • Licencirani predavač i mentor u okviru Sistema obuka za jedinice lokalne samouprave (opštine i gradove) u Bosni i Hercegovini, sa velikim brojem održanih seminara širom BiH;
 • Nalazi se u bazi eksperata Bosne i Hercegovine (izvođača obuka i konsultanata), kao ekspert za oblast elektronske uprave i elektronskog kancelarijskog poslovanja;
 • Ovlašćeni ECDL (European Computer Driving Licence) predavač i ispitivač.
 • Angažovana je na visokoškolskim ustanovama u Banja Luci i Beogradu, u naučno-nastavnom zvanju vanrednog profesora na grupi predmeta iz oblasti poslovne i pravne informatike, te zaštite i sigurnosti podataka.
 • Koautor priručnika „Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje“;

 


SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Zaposlenima koji su neposredno angažovani na poslovima kancelarijskog poslovanja;
 • Svima koji pri obavljanju svojih poslova primjenjuju propise iz oblasti kancelarijskog poslovanja: rukovodiocima, pravnicima, sekretarima/cama, asistentima/cama,
 • Za sve one koji žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti tradicionalnog i elektronskog kancelarijskog poslovanja.

 

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 15:00

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

135 KM po jednom učesniku;
125 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
115 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:
 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara –
molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo