ORGANIZACIJA PROCESA RADA ZA VRIJEME TRAJANJA COVID-19

FLEKSIBLNI OBLICI RADA IZVAN RADNOG ODNOSA –
PRAVNI I POREZNI ASPEKT

PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI

 


Sarajevo

23. 09. 2020.

Hotel “Hollywood”

Snimak

29. 09. 2020.

Video snimak webinara

Snimak

07. 10. 2020.

Video snimak webinara

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Početak u 9:30h


U vanrednim uslovima poslovanja, koji su prisutni u posljednjem periodu, način postupanja poslodavaca u oblasti radnih odnosa je dodatno otežan i usložen. U praksi su se pojavili brojni problemi na koje Zakon o radu nije u potpunosti dao potrebne odgovore, u smislu detaljnijeg uređivanja pojedinih instituta.

Na ovom webinaru imate priliku da se detaljnije upoznate sa organizacijom procesa rada tokom trajanja pandemije i konkretnije primjene određenih normi primjerenih datim okolnostima kao što je rad od kuće, fleksibilni oblici rada, prekid rada, prinudnog korištenja godišnjeg odmora i dr. S druge strane, pitanje odsustva sa posla, privremena spriječenost za rad zbog povrede na radu i profesionalne bolesti i ostvarivanje prava po osnovu invalidnosti. Ono što je posebno važno jeste primjena prava i obaveza koja su uređena drugim zakonima, kolektivnim ugovorima i pravilnikom o radu kao i pitanje koja se tiču povrede na radu i profesionalnog oboljenja i trajnih posljedica na radnika i poslodavca.

Također, uključili smo jednu tematsku cjelinu posvećenu radu izvan radnog odnosa koja postaje značajna za poslodavce u vrijeme neizvjesnog poslovnog okruženja koje kontinuirano uzrokuje pandemija. Ciljem nam je da odgovorimo na navedena pitanja sa zakonodavnog i praktičnog aspekta kako bi na taj način olakšali poslodavcima da izvršavaju svoje poslovne obaveze uz poštivanje postojećeg zakonodavnog okvira.

Napomena: WEBINARI su snimke seminara održanog u Sarajevu 23.09.2020. te neće biti interatktivnog karaktera. Međutim, učesnici webinara će imati mogućnost da postavljaju pisanja pitana putem e-maila na koje će dobiti odgovore pisanim putem.SADRŽAJ WEBINARA:


Organizacija procesa rada za vrijeme trajanja COVID-19
 • Izmjene sadržaja ugovora o radu u vrijeme trajanja COVID-19
 • Rad od kuće – rad izvan prostorija poslodavca
 • Radno vrijeme, prekovremeni rad, preraspodjela radnog vremena
 • Fleksibilno radno vrijeme
 • Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto
 • Noćni rad, zabrana noćnog rada
 • Smanjenje plaće radnika za isto radno mjesto
 • Skraćivanje radnog vremena i način plaćanja za isti
 • „Prisilni“ godišnji odmor

 

Opšta zaštita radnika
 • Posebna zaštita određenih kategorija radnika
 • Pravo na zaposlenje na drugim poslovima
 • Privremena spriječenost za rad zbog samoizolacije i karantene
 • Obavijest i sumnja u opravdanost privremene spriječenosti za rad
 • Neobavještavanje poslodavca o simptomima COVID-19
 • Povreda na radu i profesionalne bolesti
 • Privremena spriječenost za rad zbog povrede na radu i profesionalne bolesti
 • Postupak za ostvarivanje prava na osnovu invalidnosti
 • Ko može pokrenuti postupak?
 • Prava po osnovu promijenjene radne sposobnosti
 • Pravo osiguranika na raspoređivanje na drugo radno mjesto
 • Pravo osiguranika na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju
 • Pravo osiguranika na naknadu plaće u slučaju promijenjene radne sposobnosti
 • Osnovica za određivanje naknade plaće i valorizacija plaće
 • Isplata naknade
 • Otkaz zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih razloga

 

Fleksibilni oblici rada – pravni i porezni aspekt
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Ugovor o radu s nepunim radnim vremenom
 • Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
  • Uslov za zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
  • Pravo na naknadu za topli obrok, prevoz i dr.
  • Porezni tretman novčane naknade i prijava PU
  • Porezni tretman naknade za topli obrok, prevoz i dr.
 • Privremeni i povremeni poslovi
  • Vrsta poslova za koje se može zaključiti ugovor o privremenim i povremenim poslovima
  • Prijava PU
  • Isplata i oporezivanje naknada po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
  • Isplata i porezni tretman naknade za topli obrok, prevoz i dr.
 • Menadžerski ugovor
  • Definisanje prava i obaveza po osnovu menadžerskog ugovora
  • Obavljanje poslova direktora u više društava
  • Postojanje većeg broja menadžerskih ugovora u jednom društvu
  • Oporezivanje i prijava PU isplaćene naknade po osnovu menadžerskog ugovora (stav FMF)
  • Pravo na dnevnice i dr. troškove i porezni tretman takvih isplata
  • Menadžerski ugovor vs. status penzionera
  • Menadžerski ugovor s nerezidentom
 • Ugovor o djelu
  • Vrste poslova za koje se zaključuje ugovor o djelu
  • Trajanje ugovora o djelu
  • Ugovor o djelu s vlastitim radnicima
  • Ugovor o djelu sa nerezidentima
  • Porezni tretman isplate naknade po osnovu ugovora o djelu (sa rezidentima i nerezidentima)
  • Pravo na dnevnice i dr. troškove i porezni tretman takvih isplata
  • Prijava isplaćene naknade PU
 • Ustupanje/iznajmljivanje radnika drugom poslodavcu
 • Angažman učenika/studenata

 

Najčešća pitanja i praktični odgovori
 • Rad na određeno vrijeme u javnim institucijama – izuzeci od obaveze javnog oglašavanja
 • Godišnji odmor porodilja i demobilisanih boraca
 • Pravo na regres
 • Putni troškovi
 • Obustava plate radniku od strane poslodavca
 • Pravo na otpremninu
  • u slučaju otkaza ugovora o radu
  • u slučaju odlaska u penziju (starosnu, prijevremenu, invalidsku)
 • Porodiljsko odsustvo i naknada plate
 • Probni rad
 • Plaćeno odsustvo

PREDAVAČI:

Jusuf Brkić, dipl.iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl.iur.

Sabina Džanović, Mr. ecc.


TRAJANJE WEBINARA:

U periodu od 9:30 – 15:00 h

 

WEBINAR JE NAMIJENJEN:

Šefovima pravnih službi, pravnicima, računovođama, revizorima, samostalnim poduzetnicima, advokatima, notarima, poslodavcima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz ove oblasti, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

 

KOTIZACIJA ZA WEBINAR (sa PDV-om):

120 KM po jednom učesniku;
110 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
100 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinarputem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


POSEBNA PONUDA!
Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju webinaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 200 KM, godišnja pretplata za 2020. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.341 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Komentar zakona o radu FBiH25 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH18 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH15 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini15 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH10 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini15 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz oblasti rada20 KM

Priručnik – Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka20 KM


Obavezne evidencije o radnicima:

Knjiga: Matična evidencija radnika15 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom15 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo